C Một người cha thích liếm láp và một người vợ thất vọng.

Views:44798Add Date: 24-03-08