Một người thực sự giỏi, là chuyên gia khám phá ngôn ngữ của thế giới.

Views:85473Add Date: 24-01-19