Một cuộc tấn công nhỏ vào kẻ thù, một sự phản đối trực tiếp đau đớn.

Views:89465Add Date: 24-01-10