Khoảng không khí trong quán rượu như sau.

Views:56761Add Date: 24-01-09