Biểu cảm trên khuôn mặt của một người phụ nữ là có thật.

Views:43407Add Date: 24-01-10