Trên thực tế, khi chàng trai rời khỏi cuộc họp, bà lão phải được nhìn thấy, và cuộc gặp gỡ cuối cùng sau cuộc họp thật sốc.

Views:46205Add Date: 24-01-09